Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Da Costa – Peutergroep

Tel: 06 - 57 41 92 92
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Laan van Turkenburg 2
2411 VM, Bodegraven

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Winnie Querreveld
w.querreveld@quadrantkindercentra.nl
06 – 82 89 21 26

Da Costa – Peutergroep

Peutergroep Da Costa zit in basisschool Da Costa in Bodegraven. Alle peuters zijn welkom, ongeacht culturele of kerkelijke achtergrond en naar welke school ze gaan. De kinderen worden de kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving, spelenderwijs leren staat voorop. Voor kinderen die naar de basisschool gaan, verzorgen wij buitenschoolse opvang op deze school.

Speelruimte
De ruimte wordt ingedeeld in verschillende hoeken. De kinderen kunnen spelen in de bouwhoek, samen koken in de huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken of samen met de pedagogisch medewerker knutselen. We maken gebruik van een afgesloten buitenruimte die wij alleen gebruiken. We hebben een zandbak en voldoende  spelmateriaal zoals, fietsen, tractors, emmers, scheppen en ballen.

VVE
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen mogen in de verschillende hoeken spelen en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen op de groep spelen. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om naar buiten te gaan. De kinderen kunnen rennen, fietsen, glijden of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op.

LRK-nr.:109444796
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan