Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Veelgestelde vragen van medewerkers

De coronacrisis roept veel vragen op. Hieronder vind je de meest gestelde vragen van medewerkers:

Hoe gaat het met de uitbetaling van de vaste reiskosten na 18 januari?

De vaste uitbetaling reiskosten woon-werk is stop gezet per 17 december 2020 en dit blijft gelden gedurende de lockdown. Medewerkers kunnen o.b.v. het reiskostenformulier individueel hun woon-werk reiskosten declareren bij meer dan 10 kilometer enkele reis (6.N F.1.a Declaratie reiskostenvergoeding zakelijk en extra woon-werkverkeer).

Kan ik als vrijwilliger vanaf 18 januari weer aan de slag?

Helaas is dit nog niet mogelijk. Zodra dit weer mogelijk is zullen we je informeren.

Mag ik als stagiaire vanaf 18 januari weer naar mijn locatie?

Dit mag alleen na overleg met manager/werkbegeleider.

Hoe wijzig ik mijn dienst of voeg ik mijn dienst toe in SDB?

In deze werkinstructie staat uitgelegd hoe je een dienst kunt wijzigen of kunt toevoegen.

Ik werk op een peutergroep of BSO gedurende de schoolweken (o.b.v. 40/52 wekencontract). Hoe registreer ik mijn uren in SDB (voorheen Aysist ) als ik niet (of deels niet) ben ingezet, maar wel beschikbaar was?

Voor de geplande standaard roosteruren (geen contracturen) die je niet werkt op de groep of niet-groepsgebonden taken kunt doen registreer je, na overleg met je manager, deze uren onder de code corona-uren.

Ik val zelf onder een risicogroep, mag ik op de groep staan?

De lockdown verandert niets aan de richtlijn die we al volgden.
Wij volgen de afspraken van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Hoe zie ik of mijn eindstand 2020 en beginstand 2021 inzake verlof- en compensatie-uren juist worden weer gegeven in SDB (voorheen Aysist)?

In het overzicht 2021 staan de beginsaldo’s gebaseerd op de verlofrechten van 2021.
De eindsaldo’s van 2020 kunnen echter (na afsluiting van het boekjaar) in februari 2021 worden verwerkt. Helaas kan dit niet eerder.
In februari worden eindsaldo 2020 en beginsaldo 2021 met elkaar verrekend en zijn de juiste saldo’s zichtbaar in je portaal.

Hoe gaat het met de reiskosten?

De vaste uitbetaling reiskosten woon-werk is stop gezet per 17 december 2020. Medewerkers kunnen o.b.v. het reiskostenformulier individueel hun woon-werk reiskosten declareren bij meer dan 10 kilometer enkele reis (6.N F.1.a Declaratie reiskostenvergoeding zakelijk en extra woon-werkverkeer).

Ik ben aan het re-integreren; kan dit doorgaan?

Ja, het is belangrijk dat het re-integratieproces zo min mogelijk stagneert. Maak hierover afspraken met je clustermanager / IKC-directeur. Voor medewerkers die re-integreren is de bedrijfsregeling ook van toepassing.

Ik heb naast een vast uren contract bij Quadrant ook een 0-uren contract bij een andere werkgever in de zorg. Is het mogelijk onbetaald verlof op te nemen, zodat ik daar aan de slag kan gaan?

Dat kan zeker en is zelfs een goede suggestie. In overleg met de manager en P&O kunnen individuele afspraken worden afspraken gemaakt.

Ik heb onlangs het verzoek gedaan om compensatie-uren aan het levensfasebudget toe te voegen. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Helaas zullen conform de bedrijfsregeling eerst de verplichte compensatie-uren worden afgeschreven. Het restant op 31.12.2020 kan dan toegekend worden aan het levensfasebudget.
Ook in de CAO staat dat de uren aan het einde van het kalenderjaar kunnen worden toegekend aan het levensfasebudget.

Als ik vanaf donderdag 24 december (na de eerste week sluiting) een halve dag wordt ingezet en een hele dag beschikbaar ben; wat gebeurt er dan met mijn uren?

Vanaf donderdag 24 december geldt het overlegmodel en ga je in overleg met je manager voor de resterende uren. Mogelijk kun je andere taken vervullen of naar een andere locatie.
Mocht je niet aan je contracturen kunnen komen, dan registreer je in overleg met jouw manager deze uren onder de uurcode corona.

Kan ik met min-uren eindigen door de verplichte opname van compensatie-uren?

Nee, je kunt door gevolg van deze 2e lockdown het jaar niet met min-uren eindigen.

Wat gebeurt er als ik mij niet beschikbaar stel, omdat ik niet op een andere locatie ingezet wil worden?

Niet beschikbaar wil zeggen dat je niet ingezet wordt, dus dien je verlof- of compensatie-uren op te nemen. Ben je wel beschikbaar maar is jouw locatie gesloten, dan kun je ergens anders ingezet worden.

Ik heb een 40/52 weken contract en werk op een peutergroep VVE of BSO. Dien ik tijdens de eerste week sluiting roosteruren of contracturen op te nemen?

In de regeling is afgesproken dat in de eerste week van sluiting de roosteruren worden opgenomen. Dit betekent dat donderdag 17 en vrijdag 18 december de roosturen in mindering worden gebracht op de compensatie-uren en geen contracturen. Er zijn medewerkers die zelf hebben aangegeven na de kerstvakantie (vanaf 4 januari ) compensatie-uren of verlofuren op te willen nemen. Dan geldt weer de standaard regeling; opname o.b.v. contracturen.

Hoe gaan we om met (extra / niet-groepsgebonden) taken?

Omdat er minder kinderen zijn dan normaal, komt er meer tijd beschikbaar. We proberen die tijd efficiënt te benutten. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal taken, die regulier gedaan worden in niet-groepsgebonden tijd, te laten uitvoeren in de tijd die nu vrijvalt omdat er geen kinderen zijn. Denk aan het opstellen van een pedagogisch werkplan, het maken van een Quick scan voor de RI&E of het voeren van werkoverleggen of functioneringsgesprekken. Het onderhouden van contacten met kinderen die niet op de noodopvang zijn, vinden we ook heel belangrijk. We ontwikkelen daar een aparte richtlijn voor, zodat we die taak uitvoeren met de kwaliteit die van ons verwacht mag worden.

Wat wordt bedoeld met ‘het overlegmodel’?

Dat betekent dat we in overleg gaan. Clustermanagers en IKC-directeuren geven in dit overleg aan wat de mogelijkheden zijn in de hoop en verwachting samen tot een oplossing te komen. Dit is voor iedereen anders want de mate waarin medewerkers nog verlof- en compensatie-uren beschikbaar hebben verschilt ook sterk. Daarbij geldt ook dat het aantal kinderen dat voor noodopvang is opgegeven ook per locatie verschilt. In overleg proberen we dus het benodigde werk (inclusief niet-groepsgebonden taken) af te stemmen op de mogelijkheden.

Het afspreken van een bedrijfsregeling, mag de OR dit zomaar doen?

De ondernemingsraad mag zelf beslissen over de bedrijfsregeling. Daarbij gaan ze natuurlijk niet over 1 nacht ijs en wegen ze goed mee wat dit betekent. Dat kunnen ze ook, want de OR bestaat uit 7 collega’s die werkzaam zijn in alle dienstsoorten die we hebben. Alles wat ze beslissen gaat dus ook over henzelf. Over deze regeling vinden al gesprekken plaats sinds de zomer, wat aangeeft dat er is gewikt en gewogen. En ten opzichte van de eerdere versies van de Bedrijfsregeling zijn er dan ook veranderingen doorgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld n.a.v. deze gesprekken afgesproken dat de verplichte inzet van compensatie-uren gemaximeerd wordt tot 1 week en is besloten dat niemand aan het einde van het kalenderjaar kan eindigen ‘in de min’ als gevolg van deze regeling.
Deze bedrijfsregeling is dus in samenspraak met de OR gemaakt. Met de OR mag een organisatie afwijken van de CAO. Verlofuren kunnen wettelijk niet verplicht worden om op te nemen en compensatie-uren na instemming van de OR wel.

Wat is het verschil in de Bedrijfsregeling tussen de 1e en de 2e week lockdown?

In de eerste week van de lockdown zet iedereen verplicht compensatie-uren in op het moment dat er niet gewerkt wordt op de groep. Zoals toegelicht in de regeling kan je aan het einde van het kalenderjaar echter niet ‘in de min’ komen door deze regeling.
Vanaf de 2e week gaat er een ‘overlegmodel’ in, en overleggen we met jou of jouw inzet nodig is in de noodopvang of voor andere taken, of dat je bereid bent om meer compensatie-uren of verlof in te zetten. Qua inzet van medewerkers streven we er naar dat er enige mate van evenredigheid is.

Waarom wordt in deze regeling gevraagd alleen compensatie-uren in te zetten en geen verlofuren?

We benutten compensatie-uren waar ze voor zijn, om te compenseren. In deze regeling sturen we vooral op compensatie-uren, die eigenlijk bedoeld zijn voor een situatie als deze: er zijn geen kinderen, je hebt nog uren staan –> die gaan we inzetten. Compensatie-uren zijn dan ook uren, dit is geen extra salaris.
Daarnaast is het wettelijk gezien niet mogelijk om medewerkers verplicht verlof in te laten zetten; dit kan alleen in overleg tussen medewerker en werkgever. Van een aantal van jullie weten we vanuit overleg dat ze deze optie in willen zetten, wat natuurlijk prima is.

Waarom hebben we een bedrijfsregeling afgesproken met de OR?

We hebben een bedrijfsregeling afgesproken om enigszins te kunnen sturen op kosten op het moment dat we niet of nauwelijks meer werk hebben vanwege een verplichte sluiting, zoals een lockdown. Er zijn meerdere redenen waarom wij moeten sturen op kosten:

 • Wij worden door de overheid niet gecompenseerd:
  Wij worden niet gecompenseerd door de overheid en passen niet ‘in een regeling’ waar bedrijven aanspraak op kunnen maken. We zullen onze inkomsten en uitgaven dus zelf in balans moeten houden.
 • We gaan meer kosten krijgen:
  Wij worden geacht om ouders een deel van de factuur die zij aan ons betalen terug te gaan betalen. Dat gaat om het gedeelte van de uurprijs dat ligt boven de maximale uurprijs. Deze teruggave aan ouders gaat leiden tot uitgaven die wij niet hebben voorzien.
 • We hebben al meer kosten gehad, en houden aan:
  In de afgelopen maanden hebben we, mede vanwege Covid-19, -veel- meer onvoorziene personeelskosten gehad. Bijvoorbeeld omdat medewerkers zich moesten laten testen, of in quarantaine moesten. Die kosten aan niet gewerkte uren en kosten voor (snel)testen hebben we volledig genomen. Hier hebben we geen compensatie-uren o.i.d. voor laten opnemen. Ook de eerdere terugbetaling die wij aan ouders hebben moeten doen n.a.v. de 1e lockdown waren kosten die wij niet hebben voorzien.
 • We benutten compensatie-uren waar ze voor zijn, om te compenseren:
  In de regeling sturen we vooral op compensatie-uren, die eigenlijk bedoeld zijn voor een situatie als deze. Er zijn geen of minder kinderen, je hebt nog uren staan –> die gaan we inzetten. Andersom gebeurt immers ook. Compensatie-uren zijn dan ook uren, compensatie-uren zijn geen extra salaris o.i.d.
 • We willen zo min mogelijk bezuinigen op kwaliteit:
  We willen het geld dat wij gereserveerd hebben voor andere zaken, zoals scholing, investeringen in gebouwen etc. daarvoor beschikbaar blijven houden, zodat onze voorzieningen op kwalitatief niveau zijn.
 • We blijven voorzichtig:
  We weten niet precies hoe lang de lockdown duurt, en of er eventueel nog eentje komt, of er nog een andere situatie zich voordoet. Een regeling stelt ons in staat om ‘in control’ te blijven, ook als we weer moeten anticiperen op een andere situatie. Ook dienen we nog steeds rekening te houden met de kosten van medewerkers die de komende periode in quarantaine moeten als zij zelf of huisgenoten positief getest worden.

Welke ouders mogen gebruik maken van noodopvang?

Gezinnen waarvan één of meer ouders/verzorgers in cruciale beroepen of vitale processen werken kunnen gebruik maken van noodopvang. Daarbij gaan we er vanuit dat ze andere opvangmogelijkheden hebben benut èn dat ze ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Als ouders zich aanmelden gaaen.n we er vanuit dat ze aan deze volwaarden voldoen. Na aanmelding maken we daar geen punt meer van, wij gaan dan de opvang verlenen.