Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

VVE

Op onze peutergroepen bereiden wij jouw peuter goed voor op de basisschool. Wij ondersteunen en stimuleren peuters in hun ontwikkeling en gaan spelenderwijs in op eventuele achterstanden. Dit doen wij met een voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE).

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is het voorkomen van (taal)achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. De VVE bestaat uit een aantal educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode (peutergroep of kinderdagverblijf) en doorlopen in de eerste twee jaar van het basisonderwijs. Deze programma’s worden ingezet om kinderen een betere startpositie op de basisschool te geven.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Bij Quadrant wordt er op de VVE-groepen gewerkt met het programma Puk&KO en met Piramide. Beide zijn methodes voor het werken met kinderen van 27 maanden tot 6 jaar, gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-communicatieve/emotionele vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is de methodiek niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging.

Wanneer krijgt je kind een VVE-indicatie?
Het consultatiebureau bepaalt of je kind extra aandacht nodig heeft het gebied van taal of andere vaardigheden. Je kind krijgt dan een VVE-indicatie en mag extra (een derde dagdeel) komen spelen op de peutergroep vanaf het moment dat de indicatie afgegeven is. Dit dagdeel wordt financieel ondersteund door de gemeente. U hoort van ons wanneer er plaats is.

Uw kind krijg extra begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Dat kan door met kleine groepjes kinderen te werken, maar soms zal uw kind ook samen met de pedagogisch medewerker werkjes doen. Om uw kind goed te kunnen begeleiden observeert de pedagogisch medewerker ook extra, zodat zij weet wat uw kind nodig heeft om verder te ontwikkelen.

Ouderprogramma
Als ouder/verzorger ga je deelnemen aan het ouderprogramma. Dit betekent dat je iedere maand wordt uitgenodigd deel te nemen aan de ouderbijeenkomsten. Hierin wordt uitleg gegeven over het thema van de peutergroep. Er wordt verteld welke woordjes uw kind leert, welke boekjes, spelletjes en liedjes hiervoor gebruikt worden. Zo kun je zelf ook thuis met je kind oefenen. Ook is er tijdens deze bijeenkomsten de mogelijkheid om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding van uw kind. Soms vragen wij andere organisaties voor jeugd en scholen om informatie te geven. We verwachten dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent. Wanneer je een keer niet kunt, wordt samen met de pedagogisch medewerkers een oplossing gezocht om de informatie toch te kunnen ontvangen.

De overdracht naar de basisschool
Wanneer je kind bijna 4 jaar wordt, dragen wij de informatie over je kind over naar de basisschool. Dit doen we met een formulier, nadat deze met jou besproken en ondertekend is. Zelf ontvang je ook een kopie van dit formulier. De mentor van je kind neemt contact op met de leerkracht of IB’er van de basisschool om een toelichting op dit formulier te geven. De overdracht van informatie is vanwege de VVE-verwijzing verplicht.