Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Raad van Toezicht

Quadrant Kindercentra is een stichting waar verschillende kindercentra onder vallen (dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang). De Raad van Toezicht van Stichting Quadrant heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting, het gevoerde beleid en op het goed functioneren van de directeur-bestuurder. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als klankbord voor de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft 1 zetel op voordracht van de oudercommissies en 1 zetel op voordracht van de ondernemingsraad.

Het zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is drie jaar en ten hoogste eenmaal hernoembaar. Een aftredend lid blijft in functie totdat in de vacature is voorzien of is besloten de vacature niet te vervullen.

De Raad van Toezicht en de directeur hebben 1 keer per kwartaal overleg. Zij overleggen de verschillende aspecten van het beleid en houden toezicht op de handhaving.

Mw. Marja van Strien
(voorzitter)

Dhr. Moussa Azzaimi
(lid)

Dhr. Vincent van Luit
(lid)

Vincent van Luit

Mw. Henriëtte van Wezel
(lid)

Mw. Linda Schlundt Bodien
(lid)

Dhr. Marc Huizer
(lid)

Mevr. Johanna Besteman
(directeur-bestuurder)