Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Pedagogiek & educatie

Binnen de kindercentra van Quadrant creëren we een sfeer waarin kinderen, ouders en medewerkers zich prettig en veilig voelen. Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in ons pedagogisch handelen. De drie-eenheid -kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers – wordt versterkt door wederzijds vertrouwen, openheid en respect.

Naast de erkenning van het uniek zijn van een ieder, stellen wij drie basisgedachten centraal waar ons pedagogisch handelen op steunt: Ruimte, Respect en Veiligheid. Het gevoel van veiligheid ontstaat uit het vertrouwen dat er ruimte en respect geboden worden en verwacht worden. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van kinderen. We ondersteunen de kinderen en elkaar in de ontwikkeling tot unieke, waardevolle personen.

Doelen Wet Kinderopvang
Deze basisgedachten komen ook naar voren in de vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven. Deze doelen zijn vastgesteld door de Wet Kinderopvang. Het gaat om;

  • Het bieden van een veilige basis
  • Het stimuleren van de persoonlijke competentie
  • Het bevorderen van de sociale competentie
  • Het overdragen van normen en waarden

Het bieden van een veilige basis is het belangrijkste. Het gaat hierbij om zowel de emotionele veiligheid als fysieke veiligheid. Een kind moet zich niet alleen veilig voelen, maar ook veilig zijn. De pedagogisch medewerkers zorgen voor deze veiligheid. Vanuit deze basis kan een kind zich ontwikkelen.

Het ontwikkelen gebeurt door het stimuleren van de persoonlijke competentie. Het gaat hierbij om het spelenderwijs uitdagen van de verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Wanneer een kind wordt uitgedaagd op meerdere gebieden, ontwikkelt hij zich tot een zelfstandig individu.

Naast het individuele gericht bevorderen wij de socialisatie, het stimuleren van sociale kennis en vaardigheden van een kind. Wanneer het kind wordt gestimuleerd om onder andere in te leven in een ander, een mening vormen, luisteren naar een ander, conflicten oplossen en samenwerken, zal een kind zelfstandig relaties met andere kunnen opbouwen en onderhouden.

Een kindcentrum is een samenleving waar verschillende culturen, normen en waarden elkaar ontmoeten. Het overdragen van deze normen en waarden vinden wij belangrijk. Door het leren omgaan met andere mensen, verschillende culturen en andere normen en waarden wordt de morele ontwikkeling van een kind gestimuleerd. Op een open, respectvolle manier wordt kennis gemaakt met anderen mensen, geloven en culturen. Een kind zit middenin de maatschappij en vormt de nieuwe generatie.

Dagelijks handelen
Ons pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijkse handelen van de groepsleiding en vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verblijft. Het is dan geen onveranderlijk plan. Nieuwe thema’s en gewijzigde inzichten zullen regelmatig tot aanpassing van dit plan leiden.

Om met collega’s en ouders in gesprek te blijven over ons pedagogisch beleid hebben wij onze visie samengevat in de pedagogische cirkel. Hierin laten we zien waar Quadrant voor staat, welke aandachtsgebieden wij belangrijk vinden en welk gedrag daarbij hoort. Bekijk onze uitleg in het filmpje wat daarbij hoort.

Wij hebben een nauw samenwerkingsverband met de opleiding Pedagogisch Werker Kinderopvang bij het mboRijnland in Gouda. Hierdoor wordt er tijdens de opleiding stil gestaan bij de pedagogische aspecten in de praktijk en leren de studenten daar al vroeg naar te handelen.

Lees ons pedagogisch beleid