Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Harmoniseren peuterspeelzalen

In de komende periode vinden er veranderingen plaats in het peuterspeelzaalwerk. De overheid heeft bepaald dat peuterspeelzaalwerk wordt ‘geharmoniseerd’ met Kinderopvang. Misschien heeft u hier al wel eens over gehoord. Harmonisatie betekent dat wij gaan werken volgens de kwaliteitseisen die er gelden voor Kinderopvang, het betekent ook dat de ouderbijdrage zal veranderen. Hieronder leest u meer:

Wat betekent harmoniseren?
Ons huidige kabinet heeft bepaald dat het peuterspeelzaalwerk en de Kinderopvang uiterlijk 1 januari 2018 geharmoniseerd moeten zijn. Dit betekent dat deze diensten zowel qua kwaliteitseisen als qua toetsing (inspectie) en financiering hetzelfde moeten zijn. Daarbij is bepaald dat de peuterspeelzalen zullen gaan werken volgens de kwaliteitseisen die er gelden voor Kinderopvang. Die zijn leidend. Hoe de financiering precies wordt georganiseerd na 1 januari 2018 is nog niet bekend. Financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat via de ouderbijdrage en subsidie van de gemeente. Financiering van de Kinderopvang gaat via de ouderbijdrage en een toeslag van de Belasting. Die toeslag wordt feitelijk gefinancierd door de werkgevers en het Rijk.

Op dit moment komt niet ieder gezin in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is er voor gezinnen:

  • Waarbij beide partners werken;
  • Waarbij 1 partner werkt, en de andere partner een re-integratie, studie of inburgeringcursus volgt;
  • Die alleenstaand zijn.

Afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomsten (toetsingsinkomen) krijgen deze gezinnen een tegemoetkoming van de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag). Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf bijdraagt.

Gezinnen waarbij 1 partner werkt en de andere niet werkt (zgn. ‘kostwinnaarsgezinnen’) komen op dit moment dus niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Dat is een van de redenen waarom wij de harmonisatie op dit moment al willen inzetten. Op dit moment is er nog subsidie van de gemeente voorhanden. Daardoor kunnen wij het mogelijk maken om ook kinderen uit kostwinnaarsgezinnen betaalbaar gebruik te laten maken van onze geharmoniseerde voorziening. Zij blijven het tarief betalen wat op dit moment ook gerekend wordt.

Wat verandert er qua dienstverlening?
Door de harmonisatie wordt de peuterspeelzaal officieel een ‚’peutergroep’ zoals bekend is binnen de Kinderopvang. De dienstverlening wordt verruimd naar een aanbod van minimaal 3,5 uur per ochtend (bijv. 8.30 uur – 12.00 uur). Bij voorkeur sluiten de begin- en eindtijd zo goed mogelijk aan bij de school. De langere morgen geeft ons de mogelijkheid om meer aandacht aan de inhoud te besteden. De peutergroep blijft alleen tijdens de schoolweken geopend, dus niet in de basisschoolvakanties.

VVE-programma
Op de meeste peutergroepen wordt het VVE-programma Puk & Ko gehanteerd. Dit is een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. De landelijke overheid is voorstander van het aanbieden van VVE aan jonge kinderen. Wij onderstrepen het belang van VVE en bieden dan ook VVE aan op al onze peutergroepen. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en bereidt hen voor op de basisschool.

Wat verandert er voor de ouders?
Naast uitbreiding van de openingstijden en verhoging van de dienstverlening krijgen ouders te maken met een andere prijs. Die hoeft niet direct hoger te zijn. De ouders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen worden verplicht om hier gebruik van te maken. Deze gezinnen krijgen te maken met een tarief dat gebaseerd is op uurprijs x de openstelling. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Het verschil tussen het tarief en de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaalt de nettoprijs. En die is per gezin verschillend. Om dat goed in kaart te kunnen brengen hebben wij een rekentool ontwikkeld op onze website: www.quadrantkindercentra.nl/rekentool. Daar worden de geharmoniseerde peutergroepen aan toegevoegd zodat ouders de netto consequentie voor hun eigen situatie kunnen bekijken.

Net als nu zal het tarief 12x per jaar gefactureerd worden. Het tarief is gebaseerd op afname tijdens de schoolweken. Anders gezegd: de totaalprijs voor afname tijdens de schoolweken wordt gedeeld door 12 maanden, zodat het tarief per maand hetzelfde blijft. Dit heeft als voordeel dat het tarief per maand lager is (dan het doorrekenen van 10x per jaar) en er geen mutaties hoeven plaats te vinden in de toeslag.

Als ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag blijven de kinderen welkom. Het voorstel is om dan het inkomensafhankelijk tarief te gaan hanteren dat binnen onze organisatie gehanteerd wordt.