Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Harmonisatie Kiekeboe

In de komende periode vinden er veranderingen plaats in het peuterspeelzaalwerk. De overheid heeft bepaald dat peuterspeelzaalwerk wordt ‘geharmoniseerd’ met Kinderopvang. Quadrant Kindercentra organiseert informatieavonden om uitleg over de veranderingen te geven en toe te lichten hoe we van plan is om in de komende periode de harmonisatie vorm te geven. Voor alle peuterspeelzalen gaat dit in per 1 januari 2018. Hieronder vindt u informatie hierover.

Wat vragen wij van u?
Wij begrijpen dat er door de harmonisatie van de peuterspeelzaal van uw kind veel verandert en dat wij u veel informatie geven. Ook vragen wij informatie van u terug. Wij willen graag de juiste plaatsing voor uw kind per 1 januari 2018 in orde maken. Daarvoor willen wij de informatie op tijd van u ontvangen en zetten wij hieronder nog even voor u op een rij wat wij van u nodig hebben om een aanbod te kunnen doen per 1/1/2018:

  1. Levert u het inschrijfformulier van Quadrant uiterlijk 29 november 2017 volledig ingevuld en ondertekend in. Dat mag per mail naar e.vanthof@quadrantkindercentra.nl of per post naar Quadrant Kindercentra, t.a.v. afdeling Klantenservice, Postbus 2138, 2800 BG Gouda
  2. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan stuurt u dan uiterlijk 29 november 2017 van beide ouders (indien van toepassing) uw inkomensverklaring. Dat mag per mail naar e.vanthof@quadrantkindercentra.nl of per post naar Quadrant Kindercentra, t.a.v. afdeling Klantenservice, Postbus 2138, 2800 BG Gouda

Geeft u alstublieft bovenstaande gevraagde informatie uiterlijk woensdag 29 november 2017 per mail door aan Ellen van ‘t Hof via e.vanthof@quadrantkindercentra.nl. Indien wij de gevraagde informatie niet (op tijd) van u ontvangen, kunnen wij u geen aanbieding doen per 1/1/2018 en daarmee geen plaats garanderen.

Alleen op basis van deze informatie kunnen wij u een persoonlijke aanbieding in de vorm van een overeenkomst doen met ingang van 1 januari 2018. De overeenkomst ontvangt u uiterlijk 6 december van ons. Indien u akkoord bent, stuurt u de overeenkomst uiterlijk 13 december 2017 getekend retour.

Wat wordt bedoeld met ‘harmonisatie’?
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang bestaan al lang naast elkaar. Het peuterspeelzaalwerk heeft van oorsprong een educatieve insteek (samen spelen en leren) en de kinderopvang is van oorsprong een arbeidsmarktinstrument (opvang omdat ouders werken). De overheid wil de verschillen tussen deze twee opheffen. Dit heet ‘harmonisatie’ en moet uiterlijk per 1 januari 2018 zijn vormgegeven. Een peuterspeelzaal heet dan een ‘peutergroep’.
 


Wat betekent deze verandering voor de kinderen die nu naar de peuterspeelzaal gaan?
Voor de kinderen verandert er waarschijnlijk niet veel. Alle kinderen blijven welkom.

Wat leren de kinderen op de peutergroep?
Peutergroep Kiekeboe gaat werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt gebruik gemaakt van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. De landelijke overheid is voorstander van het aanbieden van VVE aan jonge kinderen. Wij onderstrepen het belang van VVE en bieden dan ook VVE  aan op nagenoeg al onze peutergroepen. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en bereid hen voor op de basisschool.

Wat verandert er in de openingstijd?
De openingstijden van de peutergroep wijzigt. Hieronder vindt u de openingstijden met ingang van 1 januari 2018.

Dagen Ochtendopening (incl VVE)
Maandag gesloten
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag 8.30 – 12.00 uur
Vrijdag opening wordt nader bekeken

 

De plaatsing van uw kind
Mogelijk dat uw kind vanaf 1 januari 2018 niet op dezelfde dagdelen komen als nu het geval is. De openingstijden veranderen sowieso. Op het inschrijfformulier van Quadrant Kindercentra dat u, uit handen van Kiekeboe Gouda, heeft ontvangen/ontvangt, kunt u uw voorkeur voor dagdelen aangeven. U kunt uw kind ook inschrijven op dagdelen dat Kiekeboe Gouda gesloten is (maandag en woensdag). Wij doen u dan een aanbod voor een plaatsing op een andere peutergroep van Quadrant Kindercentra in Gouda. Dit is op basis van beschikbaarheid. Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 29 november 2017.

Wat verandert er in de dienstverlening?
De dienstverlening van de peutergroep wordt gelijkgetrokken met de dienstverlening van de kinderdagverblijven. Dit betekent dat luiers, drinken en eten (tussendoortjes en fruit) door Quadrant Kindercentra verstrekt gaan worden. Hier worden geen kosten voor berekend.

Kinderopvangtoeslag
Door de harmonisatie kunt u met ingang van 1 januari 2018 ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. U kunt deze bij de belastingdienst aanvragen indien beide ouders werkzaam zijn, of één ouder werkt en de andere ouder studeert of volgt een inburgerings- of re-integratietraject, of als u alleenstaande werkende ouder bent. Als u voor toeslag in aanmerking komt bent u verplicht om via deze route gebruik te maken van de peutergroep. Leest u hier meer over in bijgesloten informatie over aanvraag kinderopvangtoeslag.

Subsidie
Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag (kostwinnersgezin), dan wordt het tarief voor een deel door de gemeente Gouda gesubsidieerd.  Om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerd tarief, geldt op dit moment dat u een inkomensverklaring moeten kunnen overleggen op basis waarvan inschaling in de tarieven plaatsvindt. Op basis hiervan moeten wij verantwoording afleggen aan de gemeente Gouda. Deze inkomensverklaring toont aan dat u een gezin bent dat niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. U kunt uw inkomensverklaring (ook wel geregistreerd inkomen genoemd) digitaal (direct middels DigID aan te vragen) of telefonisch (duurt 4 tot 10 werkdagen) aanvragen bij de Belastingdienst. Indien er sprake is van een uitkering via het UWV, dan ontvangen we graag een bevestiging hiervan van het UWV. Deze gegevens ontvangen wij graag  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 29 november 2017. Zonder deze gegevens kunnen wij de plaatsing niet in orde maken.

Tarieven
In de prijslijst van Kiekeboe staan de tarieven voor 2018 vermeld. Om te zien wat de prijs wordt die u netto betaalt kunt u gebruik maken van een rekentool die wij op onze website beschikbaar stellen: www.quadrantkindercentra.nl/rekentool.

De peutergroep valt onder de werkingssfeer van de wet Kinderopvang. Dat betekent dat de kosten die u maakt voor de peutergroep afhankelijk is van uw gezinssituatie. Als u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt u verplicht om peuteropvang via deze route af te nemen.

Op dat moment factureren wij u een uurtarief, en kunt u tegemoetkoming krijgen via de Belastingdienst door kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het bedrag van de factuur is afgestemd op de openingstijden x het aantal dagdelen dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden. Ook in de zomervakantie ontvangt u van ons dus een factuur.

Als u niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, factureren wij u een netto tarief dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Ook dit tarief is gebaseerd op het aantal dagdelen per week dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden.

 

 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor kinderopvangtoeslag?
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken;
  • U alleenstaande ouder bent en werkt;
  • Eén ouder werkt en de andere ouder studeert / een inburgeringscursus / re-integratietraject volgt.

Via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag vindt u meer informatie.

Kinderopvang? Dat is toch heel duur?
Dat ligt aan uw gezinsinkomen, uw ‘gezamenlijk toetsingsinkomen’ om precies te zijn. De kosten voor kinderopvang worden door Quadrant Kindercentra aan u gefactureerd, maar via de Kinderopvangtoeslag krijgt u hier een groot gedeelte van terug. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf bijdraagt aan de kosten voor kinderopvang. Via de rekentool kunt u precies uitrekenen wat het voor uw gezinssituatie betekent.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Dit kan via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag. Om u hierin te ondersteunen is een instructie beschikbaar die met de nieuwe plaatsingsovereenkomst zal worden meegestuurd. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRKP-nummer van de peutergroep nodig. Dit nummer ontvangt u van ons zodra u akkoord heeft gegeven op het nieuwe aanbod. Vanaf 1 november is het LRKP-nummer actief bij de Belastingdienst en kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Let u er op dat u deze vóór 15 november aanvraagt, zodat u in december de toeslag voor januari kunt ontvangen.

Wat moet ik doen als ik niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kom?
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan hebben wij uw inkomensgegevens nodig. U dient dan een ‘inkomensverklaring’ aan te vragen. Dit kan digitaal via mijnbelastingdienst.nl en uw DigID (u ontvangt de inkomensverklaring direct) of telefonisch via de belastingtelefoon: 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring na 5 – 10 werkdagen). Op basis van deze inkomensverklaring(en) wordt u ingedeeld in de juiste tariefgroep.

Wat verandert er aan mijn plaatsingsovereenkomst?
Op dit moment heeft u een plaatsingsovereenkomst die gebaseerd is op peuterspeelzaalwerk. Deze overeenkomst is met ingang van 1 januari 2018 niet meer geldig. Zodra wij de benodigde informatie van u hebben ontvangen, ontvangt u een persoonlijke aanbieding met informatie, waarin de mogelijkheden en het te volgen stappenplan in toegelicht wordt.

Ik wil graag nog een kind opgeven voor de peutergroep, hoe doe ik dat?
U kunt zich inschrijven via de website van Quadrant Kindercentra: www.quadrantkindercentra.nl.
Kies voor ‘direct inschrijven’ -> ‘peutergroep’ -> de peutergroep naar keuze.

Ik zou graag hulp willen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie zoals inkomensgegevens en kinderopvangtoeslag. Hoe kan ik dat regelen?
De instantie Kwadraad kan u helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie. U kunt op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur in Ouderkerk, Kerkweg 82, terecht of bij Sociaal Team Gouda-West. Zij zitten op de Walvisstraat 1, 2802 SB in Gouda en hebben open spreekuur (zonder afspraak) op:
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 13.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur
www.kwadraad.nl

 

Met wie kan ik contact opnemen?
Indien u vragen heeft over de harmonisatie, dan kunt u contact opnemen met Annette Gelderblom via 06 41 12 20 53 of via a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl. Als u een vraag heeft over plaatsing of financiën, dan kunt u contact opnemen met Ellen van ‘t Hof via 0182-696118 of e.vanthof@quadrantkindercentra.nl.