Informatie i.v.m. coronavirus 14 oktober

Helaas lopen de besmettingen in Nederland enorm op. Wij zijn genoodzaakt om nieuwe maatregelen te treffen en bestaande maatregelen te blijven handhaven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden voor de veiligheid en gezondheid van uw kind, uzelf en onze pedagogisch medewerkers.

De algemene richtlijnen, die wij hebben opgesteld, blijven gehandhaafd. Wij zorgen met elkaar voor 1,5 meter afstand, de hygiënemaatregelen worden nageleefd en wij hoesten en niezen in onze elleboog. Een nieuwe maatregel is het dragen van een mondneuskapje. U wordt dringend verzocht om een mondneuskapje te dragen wanneer u uw kind komt brengen en ophalen. Onze pedagogisch medewerkers worden ook verzocht om een mondneuskapje te dragen bij overdracht. Tijdens de dag met de kinderen dragen pedagogisch medewerkers geen mondneuskapje.

Daarnaast hebben wij een beslisboom waarin u zelf kunt beoordelen of u uw kind wel of niet naar de opvang kan komen. Deze wordt ook door onze medewerkers gebruikt.

Wanneer wij ons allemaal aan de gestelde maatregelen houden, zorgen wij er samen voor dat het virus zich niet verder verspreidt en onder controle gehouden kan worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers op de groep of de clustermanager.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder

Quadrant op de ijsbaan!

Schaatsbaan1Woensdag 16 december is de ijsbaan weer geopend! De baan is open tot en met 10 januari, maar ga snel want dan krijg je een warme muts van Quadrant cadeau.

Helaas heeft onze pinguïn vertraging… vanaf volgende week komt ook hij kinderen weer ondersteunen.

Wij wensen iedereen veel schaatsplezier!

Foto’s afgelopen Modderdag

 

De meeste locaties van Quadrant deden weer mee aan nationale ModderDag. Op maandag 29 juni (en soms de hele week!), konden de kinderen van Quadrant zich lekker uitleven met zand, water en aarde. Dat betekende in vele gevallen: lekker vies worden in de modder!

Hier de foto’s:

De gedachte achter ModderDag is om de kinderen weer in contact te brengen met de natuur. Juist in een tijd dat kinderen veel tijd binnen (achter televisie en computer) doorbrengen.

Nationale ModderDag is in het buitenland al een begrip en wordt dit jaar voor de derde keer in Nederland georganiseerd dankzij het initiatief van Veldwerk Nederland en Schuttelaar&Partners.

BoekStart nu ook op Harlekijn

Sinds deze maand is BoekStart ook op kindercentrum de Harlekijn een begrip!

BoekStart is een landelijk programma dat lezen met baby’s, dreumesen en peuters stimuleert. Het schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.

Bij Quadrant is BoekStart al geïntroduceerd op kinderdagverblijf de Speeldoos en de  peuterspeelzalen Eigenwijs, Kikkerpoel en Peuterhoef. En nu dus ook op kinderdag de Harlekijn. Er is een speciale leeshoek ingericht en de medewerkers hebben een cursus gevolgd.

Kinderopvang werkt beter!

Kinderopvang is leuk! Je doet en leert er hele andere dingen dan thuis. Zo ontdek en ontwikkel je talenten waarvan je niet wist dat je ze had. En dat maakt het nog leuker. Ouders kunnen dus met een gerust hart werken terwijl de professionele begeleiding van de kinderopvang de ontwikkeling van de kinderen stimuleert. Kijk op www.facebook.com/kinderopvang

Kinderopvangbranche

 

Korte lijnen kinderopvang en jeugdhulp succesvol

Onderwijs en jeugdhulp krijgen steeds intensiever met elkaar te maken in het kader van passend onderwijs. Maar ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan tegenwoordig de samenwerking aan met de jeugdhulp. En met succes. Ineke Kogelman van Quadrant Kindercentra nam onder begeleiding van JSO deel aan een pilot in Gouda en ziet toekomst in deze verbinding.

kortelijnen_kleinMet belangstelling bekeek Quadrant Kindercentra de afgelopen jaren de pilots van het programma Pact (voorheen Alert4you), die door heel het land plaatsvonden. In de pilots werden pedagogisch medewerkers (pm’ers) uit de kinderopvang gecoacht op de werkvloer door jeugdhulpmedewerkers, in het omgaan met kinderen die opvallend gedrag vertonen. Ook Quadrant werd uiteindelijk benaderd voor deelname aan een pilot door Stek Jeugdhulp.

Vroegsignalering

De samenwerking verliep vanaf het begin goed. Er werd ingezet op vroegsignalering en groepsondersteuning. Ineke Kogelman, Manager Kindercentra van Quadrant: “Ons uitgangspunt is dat we eventuele ontwikkelingsproblematiek op jonge leeftijd signaleren en dat er passende hulp voor het kind in de wijk geboden wordt. We richten ons in eerste instantie niet specifiek op het individuele kind, maar op het stimuleren van de ontwikkeling in groepsverband. Mocht een kind toch individuele hulp nodig hebben, dan gaan we in gesprek met de ouders om door te verwijzen. Ook bij deze gesprekken worden onze pm’ers gecoacht door medewerkers van Stek.”

Sleutelwoorden

Zowel de pedagogisch medewerkers als ouders van Quadrant zijn positief over de pilot. “Naar ouders toe zijn openheid en transparantie sleutelwoorden. Omdat de samenwerking in eerste instantie gericht is op de groep en de ondersteuning van pm’ers, wordt het als heel positief ervaren. Maar ook in situaties waarin individuele hulp noodzakelijk bleek, waren ouders blij dat er actie ondernomen werd en dat zij concreet met de informatie naar de huisarts of het consultatiebureau konden.”

Transitie jeugdzorg

Ineke Kogelman ziet in Pact (Alert4you) kansen voor de toekomst, zeker nu de transitie jeugdzorg een feit is. “We moeten zorgen voor structurele samenwerking in de keten. De korte lijnen die we nu hebben opgebouwd, moeten we in stand houden en uitbreiden naar de buitenschoolse opvang, ook in relatie tot het passend onderwijs.”

Kinderen uit intramurale behandeling

En de aanvankelijke insteek van vroegsignalering en hulp dicht bij huis, zodat een kind niet intramuraal behandeld hoeft te worden op een medisch kinderdagverblijf (dag- en naschoolse behandeling), werkt wat haar betreft ook de andere kant op. “Ik zie kansen om kinderen die uit de intramurale behandeling komen, terug te plaatsen op een regulier kinderdagverblijf. Met ondersteuning vanuit jeugdhulp uiteraard.”

‘Breng verbinding tot stand!’

Kogelman stimuleert andere organisaties in de kinderopvang dan ook om in contact te komen met jeugdhulp. “Gewoon doen! Ga met elkaar aan tafel zitten, leer elkaar kennen en verken elkaars mogelijkheden en behoeftes. Breng de verbinding tot stand, want uiteindelijk wil je allemaal het beste voor het kind. Daarnaast is het voor medewerkers een enorme stimulans in hun ontwikkeling.”

Positieve resultaten

Gemeenten roept ze op om te investeren in deze verbinding tussen twee voorheen gescheiden werkvelden. “Heb aandacht voor de positieve resultaten die de pilots van Pact landelijk hebben opgebracht en houd de korte lijnen tussen intramurale groepsopvang en reguliere groepsopvang in stand. Hier ligt mijns inziens een enorme kans om de huidige bezuinigingsopdrachten op een goede manier vorm te kunnen geven.” Daarom zet Quadrant de samenwerking met jeugdhulp in ieder geval voort, ook nu de pilot is afgelopen.

Meer informatie

Lees ook het artikel ‘Op weg naar passende kinderopvang?’ in het online magazine Perspectieven voor passend onderwijs. Of neem contact op met Isolde Verburgt voor meer informatie over dit onderwerp.