Informatie i.v.m. coronavirus 6 april

Compensatieregeling
Aan de oproep van het Kabinet om vooral de facturen van de kinderopvangorganisaties te blijven betalen is merkbaar gehoor gegeven. Wij hebben vrijwel geen betalingsverschillen gemerkt met de vorige maanden, waarvoor onze hartelijke dank. Die solidariteit waarderen we natuurlijk enorm.
De overheid heeft aangekondigd dat de eigen bijdrage, die u als ouders aan kinderopvang betaalt, gecompenseerd gaat worden. Hoe dit precies werkt weten wij nog niet, aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt door de overheid en de betrokken brancheorganisaties.
Deze compensatie geldt voor alle vormen van opvang. Ook de gemeenten hebben laten weten dat er compensatie plaats gaat vinden voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hoe dit er precies uit gaat zien, is helaas ook nog niet bekend. We hopen van harte dat de regelingen er snel zijn en zullen ons inzetten om deze snel tot uitvoer te brengen. We begrijpen dat u graag duidelijkheid wilt over hoe de compensatie in zijn werk gaat. Toch vragen we u nog even geduld te hebben en uw vragen te bewaren tot het moment dat alles bekend is en wij u laten weten hoe het in zijn werk gaat. Hopelijk is dan alles duidelijk voor u en zijn uw vragen gelijk beantwoord. Want op dit moment moeten wij u helaas ook het antwoord verschuldigd blijven.

Telefonische bereikbaarheid (9.00 – 16.30 uur)
Op dit moment zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar dan normaal. Wij vragen je ons een mail te sturen, zodat onze medewerkers vanuit huis contact met je op kunnen nemen.

Vanuit de medewerkers:
Wij houden niet van stilzitten en zeker niet zonder jullie! Daarom hebben voor alle leeftijden wat activiteiten op een rijtje gezet. Veel plezier ermee:

Beste ouders, verzorgers,

Het is een bijzondere tijd en graag blikken we met je terug vanaf het begin, op maandag 16 maart. Hoewel het voor ons allemaal enorm schakelen was na het besluit van de overheid, zien we dat iedereen zijn best doet om aan de maatregelen te voldoen.

Ouders bedankt
Ouders, met of zonder een functie in een vitale beroepsgroep, zorgen zelf voor hun kinderen of hebben dit anders geregeld. Een enkel gezin met twee ouders met een functie in een vitale beroepsgroep dat het echt niet anders geregeld kreeg, heeft bij ons aangeklopt. Quadrant heeft hier noodopvang voor ingezet. Mede dankzij de flexibiliteit en medewerking van alle ouders is dit proces heel soepel verlopen. Ouders, bedankt hiervoor! Dit geeft vertrouwen voor de weken die nog voor ons staan. We moeten het toch met elkaar doen.

Toch noodopvang nodig
Heb je een functie in een vitale beroepsgroep en verandert er iets in je situatie waardoor je toch opvang voor je kind nodig hebt, neem dan contact op met de betreffende clustermanager en bespreek de mogelijkheden. We maken je er wel attent op dat wij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kinderen opvangen uit een gezin waarbij één van beide ouders werkzaam is in een cruciaal beroep en als zij de opvang zelf niet georganiseerd krijgen. Uitgangspunt blijft dat het aantal sociale interacties tot een minimum beperkt blijft om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Richtlijnen en vragen
De richtlijnen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. De meeste actuele richtlijnen vind je op www.rivm.nl. Op de website van de Rijksoverheid staat een lijst met veelgestelde vragen over de kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Dirk-Peter van ’t Sant – directeur-bestuurder

Quadrant op de ijsbaan!

Schaatsbaan1Woensdag 16 december is de ijsbaan weer geopend! De baan is open tot en met 10 januari, maar ga snel want dan krijg je een warme muts van Quadrant cadeau.

Helaas heeft onze pinguïn vertraging… vanaf volgende week komt ook hij kinderen weer ondersteunen.

Wij wensen iedereen veel schaatsplezier!

Foto’s afgelopen Modderdag

 

De meeste locaties van Quadrant deden weer mee aan nationale ModderDag. Op maandag 29 juni (en soms de hele week!), konden de kinderen van Quadrant zich lekker uitleven met zand, water en aarde. Dat betekende in vele gevallen: lekker vies worden in de modder!

Hier de foto’s:

De gedachte achter ModderDag is om de kinderen weer in contact te brengen met de natuur. Juist in een tijd dat kinderen veel tijd binnen (achter televisie en computer) doorbrengen.

Nationale ModderDag is in het buitenland al een begrip en wordt dit jaar voor de derde keer in Nederland georganiseerd dankzij het initiatief van Veldwerk Nederland en Schuttelaar&Partners.

BoekStart nu ook op Harlekijn

Sinds deze maand is BoekStart ook op kindercentrum de Harlekijn een begrip!

BoekStart is een landelijk programma dat lezen met baby’s, dreumesen en peuters stimuleert. Het schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.

Bij Quadrant is BoekStart al geïntroduceerd op kinderdagverblijf de Speeldoos en de  peuterspeelzalen Eigenwijs, Kikkerpoel en Peuterhoef. En nu dus ook op kinderdag de Harlekijn. Er is een speciale leeshoek ingericht en de medewerkers hebben een cursus gevolgd.

Kinderopvang werkt beter!

Kinderopvang is leuk! Je doet en leert er hele andere dingen dan thuis. Zo ontdek en ontwikkel je talenten waarvan je niet wist dat je ze had. En dat maakt het nog leuker. Ouders kunnen dus met een gerust hart werken terwijl de professionele begeleiding van de kinderopvang de ontwikkeling van de kinderen stimuleert. Kijk op www.facebook.com/kinderopvang

Kinderopvangbranche

 

Korte lijnen kinderopvang en jeugdhulp succesvol

Onderwijs en jeugdhulp krijgen steeds intensiever met elkaar te maken in het kader van passend onderwijs. Maar ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan tegenwoordig de samenwerking aan met de jeugdhulp. En met succes. Ineke Kogelman van Quadrant Kindercentra nam onder begeleiding van JSO deel aan een pilot in Gouda en ziet toekomst in deze verbinding.

kortelijnen_kleinMet belangstelling bekeek Quadrant Kindercentra de afgelopen jaren de pilots van het programma Pact (voorheen Alert4you), die door heel het land plaatsvonden. In de pilots werden pedagogisch medewerkers (pm’ers) uit de kinderopvang gecoacht op de werkvloer door jeugdhulpmedewerkers, in het omgaan met kinderen die opvallend gedrag vertonen. Ook Quadrant werd uiteindelijk benaderd voor deelname aan een pilot door Stek Jeugdhulp.

Vroegsignalering

De samenwerking verliep vanaf het begin goed. Er werd ingezet op vroegsignalering en groepsondersteuning. Ineke Kogelman, Manager Kindercentra van Quadrant: “Ons uitgangspunt is dat we eventuele ontwikkelingsproblematiek op jonge leeftijd signaleren en dat er passende hulp voor het kind in de wijk geboden wordt. We richten ons in eerste instantie niet specifiek op het individuele kind, maar op het stimuleren van de ontwikkeling in groepsverband. Mocht een kind toch individuele hulp nodig hebben, dan gaan we in gesprek met de ouders om door te verwijzen. Ook bij deze gesprekken worden onze pm’ers gecoacht door medewerkers van Stek.”

Sleutelwoorden

Zowel de pedagogisch medewerkers als ouders van Quadrant zijn positief over de pilot. “Naar ouders toe zijn openheid en transparantie sleutelwoorden. Omdat de samenwerking in eerste instantie gericht is op de groep en de ondersteuning van pm’ers, wordt het als heel positief ervaren. Maar ook in situaties waarin individuele hulp noodzakelijk bleek, waren ouders blij dat er actie ondernomen werd en dat zij concreet met de informatie naar de huisarts of het consultatiebureau konden.”

Transitie jeugdzorg

Ineke Kogelman ziet in Pact (Alert4you) kansen voor de toekomst, zeker nu de transitie jeugdzorg een feit is. “We moeten zorgen voor structurele samenwerking in de keten. De korte lijnen die we nu hebben opgebouwd, moeten we in stand houden en uitbreiden naar de buitenschoolse opvang, ook in relatie tot het passend onderwijs.”

Kinderen uit intramurale behandeling

En de aanvankelijke insteek van vroegsignalering en hulp dicht bij huis, zodat een kind niet intramuraal behandeld hoeft te worden op een medisch kinderdagverblijf (dag- en naschoolse behandeling), werkt wat haar betreft ook de andere kant op. “Ik zie kansen om kinderen die uit de intramurale behandeling komen, terug te plaatsen op een regulier kinderdagverblijf. Met ondersteuning vanuit jeugdhulp uiteraard.”

‘Breng verbinding tot stand!’

Kogelman stimuleert andere organisaties in de kinderopvang dan ook om in contact te komen met jeugdhulp. “Gewoon doen! Ga met elkaar aan tafel zitten, leer elkaar kennen en verken elkaars mogelijkheden en behoeftes. Breng de verbinding tot stand, want uiteindelijk wil je allemaal het beste voor het kind. Daarnaast is het voor medewerkers een enorme stimulans in hun ontwikkeling.”

Positieve resultaten

Gemeenten roept ze op om te investeren in deze verbinding tussen twee voorheen gescheiden werkvelden. “Heb aandacht voor de positieve resultaten die de pilots van Pact landelijk hebben opgebracht en houd de korte lijnen tussen intramurale groepsopvang en reguliere groepsopvang in stand. Hier ligt mijns inziens een enorme kans om de huidige bezuinigingsopdrachten op een goede manier vorm te kunnen geven.” Daarom zet Quadrant de samenwerking met jeugdhulp in ieder geval voort, ook nu de pilot is afgelopen.

Meer informatie

Lees ook het artikel ‘Op weg naar passende kinderopvang?’ in het online magazine Perspectieven voor passend onderwijs. Of neem contact op met Isolde Verburgt voor meer informatie over dit onderwerp.

Eerste stap naar integraal kindcentrum in Gouda

De eisen voor peuterspeelzaalwerk worden door de overheid aangescherpt en gelijkgesteld met eisen die al gelden binnen de Wet Kinderopvang.

Meer sluitend aanbod voor ouders
Deze veranderingen, én de wens vanuit de Goejanverwelleschool om te starten met een integraal kindcentrum, heeft peuterspeelzaal Het Pareltje in Goverwelle ertoe gebracht om samen met de Goejanverwelleschool en Quadrant Kindercentra in gesprek te gaan over een aanbod aan peuters dat toekomstbestendig is. De uitkomst van deze gesprekken is dat peuterspeelzaal Het Pareltje ophoudt te bestaan en Quadrant na de Kerstvakantie start met een peutergroep op de Goejanverwelleschool. De ambitie is om gezamenlijk een integraal kindcentrum op te zetten: een voorziening voor kinderen van 2-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod en er is sprake van een doorgaande lijn in pedagogische aanpak en (educatief) aanbod. Voor ouders is het prettig dat zij op één plek terecht kunnen. Karin Hoekstra (directeur van de Goejanverwelleschool): “Het integraal kindcentrum is een unieke mogelijkheid voor kinderen om zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Hierbij willen wij gebruik maken van elkaars expertise om zo optimaal mogelijk in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen”.

Jarenlange samenwerking
Quadrant en de Goejanverwelleschool werken al jaren samen door middel van buitenschoolse opvang op deze school. Daar komt vanaf 5 januari 2015 nu ook een peutergroep bij. Of er in de toekomst ook plaats komt voor kinderen van 0-2 jaar wordt nog onderzocht. De peutergroep is gevestigd in de Goejanverwelleschool, maar kinderen kunnen na de peutergroep ook uitstromen naar andere basisscholen in de wijk. Ouders met belangstelling voor deze peutergroep, kunnen contact opnemen met Quadrant Kindercentra.